ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ:

 1. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop): Το ηλεκτρονικό κατάστημα edoagrafa.gr
 2. Πελάτης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με τον Σύλλογο κατά τη συναλλαγή του στο e-shop
 3. Προϊόντα: Τα κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες όπως κάθε φορά αυτά περιγράφονται στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου και στο e-shop
 4. Παραγγελία: Το σύνολο των προϊόντων που έχουν επιλεχθεί και αγοραστεί από έναν πελάτη ταυτόχρονα, με μια συναλλαγή
 5. Περιοχή: Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ο Σύλλογος μας στις συναλλαγές του με τους πελάτες
 6. Σύλλογος: Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέποντας από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017.

 • Δικαιοπρακτική ικανότητα: Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).
 • Πληρεξουσιότητα/Αντιπροσώπευση: Παραγγελίες και συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν και από πληρεξούσιους/αντιπροσώπους, η οποία πληρεξουσιότητα υποβάλλεται στον τύπο της σκοπούμενης δικαιοπραξίας. Ο αντιπροσωπευόμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια του αντιπροσώπου του για περιστατικά που γνώριζε ο ίδιος, αν ο αντιπρόσωπος ενήργησε σύμφωνα με τις οδηγίες του.
 • Όργανα/Προστηθέντες/Βοηθοί εκπληρώσεως: Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων, προστηθέντες με οιαδήποτε σχέση προστήσεως (π.χ. εργασιακή σχέση) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βοηθοί εκπληρώσεως φυσικών ή νομικών προσώπων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση: Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα με την υπογραφή των όρων ότι είναι δικαιοπρακτικά ικανός και ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης δηλώνει ότι:
  1. σε περίπτωση πληρεξουσιότητας/αντιπροσώπευσης αυτή δεν έχει ανακληθεί και
  2. σε περίπτωση που αποτελεί όργανο/προστηθέντα/βοηθό εκπλήρωσης του πελάτη ότι η σχέση αυτή υφίσταται, δεν έχει λυθεί και ότι συναλλάσσεται στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη και όχι για τον εαυτό του.
 • Επιφύλαξη δικαιώματος: Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή ως και κάθε σχετική αξίωση από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα ή από πρόσωπα που δήλωσαν ότι αποτελούν όργανα/προστηθέντες/βοηθούς εκπληρώσεως ή από πρόσωπα που δήλωσαν ότι τελούν σε σχέση πληρεξουσιότητας/αντιπροσώπευσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα edoagrafa.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) του ορειβατικού συλλόγου Αγράφων με Α.Φ.Μ. 997426950, που εδρεύει στα Τοπόλιανα Ευρυτανίας. Πάγιος σκοπός μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο σύλλογος μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

 • Οι όροι γίνονται αποδεκτοί ηλεκτρονικά από τον Πελάτη ο οποίος με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής της σύμβασης.
 • Ο σύλλογος μας ουδεμία εγγύηση παρέχει και ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια, πιστότητα, καταλληλόλητα, ορθότητα, νομιμότητα, εμπορικότητα και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του Περιεχομένου που παρέχεται από τον Πελάτη.
 • Ο σύλλογος μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη ζημία, η οποία ενδέχεται να προκύψει στον Προβαλλόμενο ή σε τρίτον στα πλαίσια εκπλήρωσης της σύμβασης.
 • Ο σύλλογος μας δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις μεταξύ των Πελατών ή αυτών με τρίτους σχετικά με το Περιεχόμενο που παρέχεται, καθώς και υπηρεσιών αλλά και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την σύμβαση.
 • Ο σύλλογος μας ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση αστοχίας/ βλάβης που οφείλεται στους συνεργαζόμενους παρόχους διαδικτύου μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών δικτύωσης.
 • Ο σύλλογος μας ενημερώνει τον Πελάτη, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης των Υπηρεσιών, τους όρους χρήσης των υπηρεσιών, τις χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά των παροχών.
 • Ο σύλλογος μας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την σύμβαση για λόγους που η ίδια κρίνει ότι βλάπτουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα της.
 • Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του edoagrafa.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.
 • Η εξακολούθηση της χρήσης του edoagrafa.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Ο σύλλογος μας κατά τη διακριτική της ευχέρεια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μέρος της σύμβασης ή ολόκληρη τη σύμβαση αν αυτή αντιβαίνει τους όρους της παρούσας. Δύναται να καταγγείλει την παρούσα μονομερώς και αζημίως, σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει τους όρους της παρούσας.
 • Ο σύλλογος μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης, υποχρεούται όμως να ειδοποιεί τον Πελάτη τουλάχιστον 3 μέρες πριν την εφαρμογή κάποιας σημαντικής αλλαγής με ατομική επιστολή.
 • Ο σύλλογος μας δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που δημιουργούν προβλήματα στην παρεχόμενη υπηρεσία και που εμπλέκουν άλλους Φορείς.
 • Ο σύλλογος μας ουδεμία ευθύνη έχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του πελάτη στα οποία αποκτά πρόσβαση για την χρήση των υπηρεσιών του Συλλόγου.
 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα: Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του Ο.Σ.Α με Α.Φ.Μ.
  997426950, που εδρεύει στα Τοπόλιανα Ευρυτανίας και είναι Δικαίωμα Πνευματικής της Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα edoagrafa.gr είναι σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. O σύλλογος, είναι ο αδιαμφισβήτητος δικαιούχος των πλήρων πνευματικών δικαιωμάτων, ιδίως του περιουσιακού και ηθικού πνευματικού δικαιώματος, δικαιούμενη επίσης την οικονομική εκμετάλλευση, όντας ο πνευματικός δημιουργός.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ

 • Ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και να τηρεί τους όρους, όπως αυτοί αναγράφονται στην παρούσα. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων και δηλώσεων που έχει καταθέσει στο σύλλογο. Το Περιεχόμενο των δηλώσεων και των παραγγελιών δε θα πρέπει να αντιβαίνει στους νόμους, το δημοκρατικό καθεστώς της χώρας και τα χρηστά ήθη.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που τυχόν υποστεί ο σύλλογος από απαιτήσεις αποζημίωσης που υποβλήθηκαν από τρίτους αναφορικά με το Περιεχόμενο της παραγγελίας.
 • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα παράδοση του Περιεχομένου που επιθυμεί να καταχωρηθεί στην Υπηρεσία και για την εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα του. Το εν λόγω Περιεχόμενο θα υποβάλλεται από τον Πελάτη είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα είτε αργότερα με αποστολή. Το περιεχόμενο που θα παρέχεται ανήκει σε αυτόν ή τρίτους από τους οποίους έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης, σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και ουδεμία ευθύνη φέρει ο σύλλογος για αυτό, δεδομένου ότι δεν δύναται να προβεί σε κανενός είδους έλεγχο αυτού.
 • Εάν διαπιστωθεί ή υποπέσει στην αντίληψη του Συλλόγου, οποτεδήποτε, ότι ο Πελάτης έχει παραδώσει Περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή ότι το Περιεχόμενο δεν είναι σύννομο ή αντίκειται στα χρηστά ήθη, τότε ο σύλλογος δύναται, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη, να:
  1. αποσύρει εν μέρει ή εν όλω το Περιεχόμενο ή και να διακόψει την αντιπαροχή της σύμβασης,
  2. ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη, θέτοντας υπόψη του τα παραπλανητικά, παράνομα ή αντίθετα με τα χρηστά ήθη στοιχεία,
  3. διεκδικήσει από τον Πελάτη με κάθε νόμιμο μέσο αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί.
 • Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Παραγγελία και τα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση έγγραφα.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει τον σύλλογο μας για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αλλαγή διεύθυνσης, έδρας, νόμιμης εκπροσώπησης, στοιχείων τιμολόγησης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση των στοιχείων σας περιγράφεται αναλυτικά στην παρακάτω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του edoagrafa.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε  από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας και μέσω των προϊόντων μας και του ιστοτόπου, καθώς και πώς χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Η παρούσα δήλωση ισχύει για την αλληλεπίδραση του Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων με εσάς.

 • Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων συλλέγει δεδομένα, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς. Αποκτούμε ορισμένα δεδομένα καταγράφοντας πώς αλληλεπιδράτε με τα προϊόντα μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies.
 • Χρήση Προσωπικών Δεδομένων: Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για να σας παρέχει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένης και της χρήση δεδομένων για τη βελτίωση και την εξατομίκευση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να επικοινωνήσει μαζί σας, για παράδειγμα, για προσφορές προϊόντων. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών, ούτε τα έγγραφα ή άλλα προσωπικά αρχεία για τη διαφημιστική σας στόχευση
 • Διαμοιρασμός Προσωπικών Δεδομένων: Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων συμμορφώνεται σε Αρχές και Φορείς που ζητούν νομίμως συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (πχ Αστυνομία, Εισαγγελέας, Δικαστήρια κλπ). Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία δηλώνετε με την συμφωνία στην παρούσα και στους όρους χρήσης, μόνο με συνεργάτες μας, που εντάσσονται στον κύκλο των προσώπων με τα οποία εκπληρώνεται η σύμβαση (πχ με την μεταφορική εταιρεία) και μόνο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει.
 • Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα: Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Internet. Μπορείτε επίσης να κάνετε επιλογές σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας από τον ορειβατικό σύλλογο Αγράφων. Μπορείτε πάντα να επιλέγετε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS, τηλεφωνικές κλήσεις και αλληλογραφία απο τον Ο.Σ.Α. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων μεταβαίνοντας στη σελίδα εξαίρεσης.
 • Ενημέρωση για χρήση Cookies και συναφών τεχνολογιών: Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες για την παροχή των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων. Τα cookies επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε είσοδο, παρέχουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων ενώ επίσης αναλύουν τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Επίσης, χρησιμοποιούμε προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου, για να παρέχουμε τα cookies και για τη συλλογή δεδομένων χρήσης και επιδόσεων. Οι τοποθεσίες μας στο διαδίκτυο ενδέχεται να περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου και cookies από τρίτες υπηρεσίες παροχής. Παρέχονται εργαλεία για να ελέγχετε τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.
 • Τι είναι τα cookies (Cookie): Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.
 • Χρησιμοποιεί η Επιχείρησή μας Cookies: Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το ηλεκτρονικό κατάστημα edoagrafa.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας.
 • Τι Είδη Cookies Χρησιμοποιούμε: Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:
  • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (login) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
  • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»
 • Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:
  • Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
  • Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
  • Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας
  • Για τη λειτουργία “Να με θυμάσαι”
 • Τι Είδους Δεδομένα Συλλέγουμε μέσω της Χρήσης Cookies: Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του edoagrafa.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
 • Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:
 • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
 • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.
 • Λογαριασμός πελάτη: Με ένα λογαριασμό πελάτη, μπορείτε να πραγματοποιείτε είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και να έχετε πρόσβαση στα προϊόντα που προσφέρει σύλλογος μας, καθώς και στις υπηρεσίες επιλεγμένων Συνεργατών αυτής. Με την είσοδο στο λογαριασμό σας, επωφελείστε από βελτιωμένη εξατομίκευση, αφού όταν πραγματοποιείτε είσοδο στο λογαριασμό σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο προϊόν, δημιουργούμε μια καταχώρηση της συγκεκριμένης εισόδου.
 • Λεπτομέρειες: Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων του Συλλόγου και των όρων οποιωνδήποτε συμβάσεων ανάμεσα σε έναν πελάτη και τον ορειβατικό σύλλογο Αγράφων για προϊόντα, υπερισχύουν οι όροι των εν λόγω συμβάσεων. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρακάτω όρους δεν ορίζεται στην παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή στους Όρους Χρήσης e-shop οι ορισμοί παρέχονται παρακάτω.
 • Γενικά. Όταν ένας πελάτης αγοράζει, χρησιμοποιεί ή εγγράφεται σε Προϊόντα, Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων συλλέγει δεδομένα για να παρέχει την υπηρεσία, να προσφέρει βέλτιστες εμπειρίες με τα προϊόντα της, να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και να επικοινωνεί με τον πελάτη.
 • Όταν ένας πελάτης επικοινωνεί με έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων του ορειβατικού συλλόγου Αγράφων, συλλέγουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό του πελάτη, για την υποστήριξη της εν λόγω επικοινωνίας.
 • Όταν ένας πελάτης καταβάλλει πληρωμή για προϊόντα, συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας και πληρωμής για σκοπούς διεκπεραίωσης.
 • Όταν ένας πελάτης λαμβάνει επικοινωνίες από τον ορειβατικό σύλλογο Αγράφων, χρησιμοποιούμε δεδομένα για να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο για την επικοινωνία.
 • Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας που τηρούνται απο τον ορειβατικό σύλλογο Αγράφων με αίτησή σας μέσω email ή ταχυδρομείου. Η διαγραφή θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και θα ενημερωθείτε με απάντηση στη μορφή της αίτησής σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H ιστοσελίδα edoagrafa.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα edoagrafa.gr δέχεται τις χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες VISA, Mastercard και Maestro. Για τις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ανακατευθύνεστε σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον και δεν γίνεται καμία καταχώρηση των στοιχείων της στη βάση δεδομένων μας.

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση edoagrafa.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας αναφορικά με την διαθεσιμότητα και τον χρόνο αποστολής των προϊόντων, ειδικότερα όταν αφορά προσωποποιημένα προϊόντα – προϊόντα κατά παραγγελία.  Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να διενεργούνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών του Συλλόγου, οι οποίες θα ισχύουν μόνο για καθορισμένα προϊόντα και μόνο για αγορές μέσω της ιστοσελίδας edoagarfa.gr.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Επιστροφές γίνονται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του Συλλόγου.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να μας ζητήσετε να σας στείλουμε με email το ειδικό «έντυπο επιστροφής» το οποίο αφού συμπληρώσετε θα πρέπει να μας το στείλετε τόσο με email στο info@edoagrafa.gr όσο και σε έντυπη μορφή μαζί με τα προς επιστροφή προϊόντα. Αν δεν αποσταλεί συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο τότε δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ του ΣυλλΟγου υπΑρχει μΟνο Οταν:

 • Το προϊόν έχει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα πρόβλημα.

Στην περίπτωση που η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα μας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή θα γίνει με την μεταφορική που θα σας υποδείξει ο σύλλογος.  Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη στην περίπτωση που η επιστροφή γίνει με μεταφορική διαφορετική από αυτή που θα σας υποδείξει ο σύλλογος.
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται για οποιοδήποτε άλλη αιτία (που δεν αφορά κατασκευαστικό ελάττωμα – πρόβλημα, λάθος του Συλλόγου και ισχύει μόνο για μη προσωποποιημένα προϊόντα) π.χ. επειδή ο Πελάτης άλλαξε γνώμη κλπ τότε έχουμε υπαιτιότητα Πελάτη και το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη.

Ο Πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν καθώς και την ειδική συσκευασία αυτού (εάν υπάρχει) στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Εάν η ειδική συσκευασία του προϊόντος (εάν υπάρχει) υπέστει φθορά από τον Πελάτη τότε η επιστροφή δε γίνεται δεκτή. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται να συσκευάσει και να αποστείλει το προϊόν σε συσκευασία που θα προφυλάσει το προϊόν και δεν θα επιτρέπει να χτυπηθεί ή να υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά ούτε αυτό ούτε η τυχόν ειδική συσκευασία αυτού.
Μαζί με το προϊόν ο Πελάτης οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς, καθώς και το ειδικό «έντυπο επιστροφής». Αν αυτά δεν συμπεριληφθούν τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Μετά την επιστροφή του προϊόντος, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους σχετικά με την επιστροφή τότε:
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται εξαιτίας υπαιτιότητας του Συλλόγου το προϊόν που επιστράφηκε θα ελεγχθεί και θα σας ενημερώσουμε με email. Εφόσον αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του Συλλόγου, αναλαμβάνει είτε να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή να πιστώσει τον λογαριασμό του Πελάτη ή να επιστρέψει στον Πελάτη το ποσό που του αναλογεί (τυχόν αφαίρεση εξόδων μεταφοράς κλπ). Ανάλογα με την περίπτωση ο σύλλογος θα αποφασίσει αν θα κάνει αντικατάσταση προϊόντος, πίστωση λογαριασμού ή επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη. Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του Συλλόγου θα σας ενημερώσουμε με email στο οποίο θα αναφέρονται επακριβώς οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει υπαιτιότητα του Συλλόγου.
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται εξαιτίας υπαιτιότητας του Πελάτη το προϊόν που επιστράφηκε θα ελεγχθεί και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους σχετικά με την επιστροφή, ο σύλλογος θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό που του αναλογεί ή θα πιστώσει τον λογαριασμό του, ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο Πελάτης στο ειδικό «έντυπο επιστροφής». Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της επιστροφής καθώς και για τυχόν έξοδα μεταφοράς,  τυχόν τραπεζικά έξοδα κλπ.

Σε κάθε περίπτωση που θα αποφασιστεί να γίνει επιστροφή χρημάτων, αυτή θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη, τον οποίο ο Πελάτης θα έχει συμπληρώσει στο ειδικό «έντυπο επιστροφής». Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν πάντα τον Πελάτη.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail. Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
 • Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
 • Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων δεν παρέχει καμία περαιτέρω εγγύηση για τη χρήση των προϊόντων τα οποία παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
 • Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή η οποία δίνεται από τον σύλλογο ή τους προστηθέντες της, δεν δύναται να θεωρηθεί εγγύηση.
 • Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων απαλλάσσεται με έγκυρη απαλλακτική ρήτρα, η οποία συνομολογείται με την παρούσα σύμβαση, για οποιαδήποτε ζημία (θετική και αποθετική, συμβατική και αδικοπρακτική) του πελάτη, η οποία προέρχεται από οποιαδήποτε πράξη που στηρίζεται σε (ελαφρά) αμέλεια του συλλόγου ή/και των προστηθέντων της ή/και των βοηθών εκπληρώσεώς της.
 • Ειδικότερα στην έννοια της ζημίας των προηγούμενων δύο παραγράφων εντάσσεται επί παραδείγματι η απώλεια επιχειρηματικών κερδών, η διακοπή της επιχειρησιακής δραστηριότητας, η απώλεια πληροφοριών και άλλες παρόμοιες ζημίες.
 • Τροποποίηση των όρων του παρόντος: H ιστοσελίδα edoagarfa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 • Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο της ιστοσελίδας edoagrafa.gr. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.
 • Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.
 • Σε περίπτωση δικαστικής διευθέτησης διαφορών ως αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Καρπενησίου.
 • Η εκ μέρους του ορειβατικού συλλόγου Αγράφων μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της που απορρέει από την παρούσα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.
 • Αν κάποιος από τους όρους της παρούσας κριθεί άκυρος για οποιονδήποτε, οι υπόλοιποι όροι αυτής παραμένουν ισχυροί, οι δε συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων θα αντικαθιστά ή τροποποιεί τον άκυρο όρο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τον σκοπό της παρούσας.
 • Σε καμία περίπτωση Ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων δεν θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη που μπορεί να προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών του Συλλόγου.
 • Ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους παρόντες όρους.
 • Για την υλοποίηση της απαραίτητης για την παροχή της Υπηρεσίας ο ορειβατικός σύλλογος Αγράφων μπορεί κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να χρησιμοποιεί τεχνολογία της επιλογής της.